REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM  OLIWNY RAJ

Sklep internetowy działający pod adresem WWW.OLIWNYRAJ.PL zarządzany jest przez firmę Liberado Justyna Małecka z siedzibą w Poznaniu przy ul.Dąbrowskiego 233; NIP:787-106-23-38  

 1. 1.      Informacje Ogólne
  Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet poprzez formularz umieszczony na witrynie www.oliwnyraj.pl Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a tylko zaproszenie do zawarcie umowy sprzedaży. W szczególności informacje o dostępności produktów nie są podstawą do traktowania zawartości sklepu internetowego jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

  2. Złożenie zamówienia
  Klient składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  W momencie złożenia zamówienia, Klient otrzymuje e-mailem automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem przez Sklep zamówienia do realizacji, a jedynie informacją dla Klienta, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych Sklepu.

  3. Przyjęcie i potwierdzenie zamówienia

  Chwilą zawarcia umowy sprzedaży między Sklepem a Klientem jest moment wpływu na rachunek bankowy Sklepu, kwoty stanowiącej wartość zamówienia.

  4. Zmiany w zamówieniu

  Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu oraz wycofać złożone zamówienie w całości do momentu wpłaty przedpłaty na rachunek bankowy Sklepu. Dokonanie powyższych zmian jest możliwe poprzez kontakt e-mail z przedstawicielem Sklepu.

  5. Odmowa realizacji
  Sklep może odmówić realizacji zamówienia złożonego z naruszeniem procedury składania zamówienia.
  Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować lub odmówić rezerwowania towaru dla Klienta, gdy na jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia przedstawicielowi Sklepu nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.

  6. Dostępność towaru

  Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany e-mailem lub telefonicznie o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

  7. Zamówienia indywidualne
  Warunki realizacji zamówień nietypowych (nie wynikających z prezentacji produktów na stronie internetowej Sklepu) są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.

  8. Sprzedaż promocyjna
  Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, w związku z czym realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów  objętych tą forma sprzedaży.

  9. Cena
  Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

  10. Płatność
  Płatność za zakupione produkty może nastąpić: za pośrednictwem systemu płatności przelewy24, przelewem na rachunek bankowy lub gotówką przy dostawie (pobranie kuriera). Wysyłka zamówionego towaru następuje po zarejestrowaniu przedpłaty (cena produktu wraz z kosztami przesyłki) na rachunku bankowym Sklepu bądź, w przypadku pobrania kuriera, natychmiast po przygotowaniu przesyłki. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.


 11. Koszt oraz sposób dostawy

Koszt dostawy towaru ponosi i opłaca w całości Klient.
Koszt dostawy jest zawsze podany przy wyborze danej formy dostawy w koszyku Sklepu i jest doliczany do końcowej wartości zamówienia.
Sklep oferuje realizację dostawy w formie przesyłki kurierskiej, bez ograniczeń wartości zamówienia.
Koszt przesłania zamówionego towaru za granicę Polski ustalany jest indywidualnie w każdym przypadku.

12. Czas realizacji zamówienia
Czas realizacji zamówienia należy liczyć od momentu zawarcia umowy sprzedaży, tj. potwierdzenia przez Sklep zamówienia.
Przy obliczaniu czasu realizacji zamówienia nie uwzględnia się czasu potrzebnego na dostarczenie przesyłki przez kuriera.

13. Paragon / Faktura VAT
Do każdego zamówienia wystawiany paragon lub fakturę.
Faktura VAT wystawiana jest tylko wtedy, gdy zamawiający zaznaczy w formularzu zamówienia chęć otrzymania faktury oraz poda niezbędne dane adresowe i numer NIP. Oryginał faktury VAT lub paragon dołączany jest każdorazowo do przesyłki.

14. Weryfikacja przesyłki
Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie lub towar nie uległ uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braku towaru, należy bezwzględnie sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. Oryginał protokołu należy zachować. Kopię protokołu należy przesłać do Liberado Justyna Małecka e-mailem na adres: biuro@oliwnyraj.pl w terminie do 2 dni roboczych.

15. Odstąpienie od umowy i reklamacja
Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie i zwrócić zamówiony towar bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00.22.271 z zm.).
Towar zwracany w trybie, o którym mowa powyżej, zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy butelki i ich opakowania dekoracyjne będą w nienaruszonym stanie.
Zwracany towar należy odesłać  wraz z otrzymaną fakturą VAT lub paragonem oraz oświadczeniem Klienta o odstąpieniu od umowy, na adres Sklepu:
Sklep internetowy www.oliwnyraj.pl, ul.Dąbrowskiego 233, 60-406 Poznań

Za zwrócony towar Sklep zwróci Klientowi równowartość towaru w ciągu 14 dni, przelewem na rachunek bankowy z którego wpłynęła wpłata za przedmiotowy towar lub w  przypadku gdy zapłata za realizację zamówienia następowała gotówką przy odbiorze - na numer rachunku bankowego, którego dane Klient poda w korespondencji.

16. Reklamacje

Reklamacji podlegają produkty, które w chwili ich dostarczenia są niezgodne z zawartą umową.
W przypadku niezgodności produktu z umową zgłoszenie reklamacyjne należy skierować na adres biuro@oliwnyraj.pl , a reklamowane produkty należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres Sprzedawcy: 

Liberado Justyna Małecka ul.Dąbrowskiego 233, 60-406 Poznań.Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę nie dłużej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia przez  Klienta. O decyzji Sprzedawcy Klient zostanie powiadomiony drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. W przypadku reklamacji uzasadnionej  towar  zostanie wymieniony. Jeśli Sprzedawca w danym momencie nie będzie dysponował towarem identycznym z zamówieniem zwróci Klientowi równowartość towaru w ciągu 14 dni, przelewem na rachunek bankowy z którego wpłynęła wpłata za przedmiotowy towar lub w  przypadku gdy zapłata za realizację zamówienia następowała gotówką przy odbiorze - na numer rachunku bankowego, którego dane Klient poda w korespondencji.
 
17. Odstąpienie od umowy – wyłączenia

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, jeśli zamówienie obejmowało produkty, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub produkty ulegające szybkiemu zepsuciu.

18. Ochrona danych i polityka prywatności
Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu i udostępnia je w celu realizacji zamówienia.
Sklep wykorzysta otrzymane od Klienta dane jedynie w celu realizacji zamówienia.
Sklep zachowa poufność danych Klienta i podda je ochronie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z zm.).
Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

19. Postanowienia końcowe

Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
Adres Sklepu i jednocześnie adres korespondencyjny brzmi następująco:
Sklep internetowy www.oliwnyraj.pl, ul.Dąbrowskiego 233, 60-406 Poznań

Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy sprzedaży. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.oliwnyraj.pl Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Wszystkie kwestie sporne dotyczące umów sprzedaży załatwiane będą w pierwszej kolejności polubownie.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby podmiotu prowadzącego sklep.